มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมบินโดรน ในงานวันเด็กแห่งชาติ