ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักวิชาการทั่วโลกให้ความสนใจ ส่งบทความ 1001 เรื่องในปี 2017 ทำลายสถิติของ Walailak J Sci & Techเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จำนวนต้นฉบับบทความที่ส่งมายังวารสาร Walailak Journal Science and Technology ได้เข้าสู่หลักพันต่อปีเป็นครั้งแรก ตัวเลข 1001 ในปี ค.ศ. 2017 ทำลายสถิติเดิมของปี 2016 ที่ 928 บทความ

วารสารขอขอบคุณ นักวิชาการทั่วโลก ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ประเมินต้นฉบับ และ ที่ให้ความสนใจส่งต้นฉบับเข้าสู่การพิจารณาจำนวนมาก ทำให้วารสารเป็นกลไกหนึ่งที่ยืนยันการทำงานที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิชาการนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศสู่สากลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/about/statistics?statisticsYear=2017

TOP