ข่าวการศึกษา

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ทเมื่อวันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และ รองศาสตราจารย์ น.สพ. สมชัย พงศ์จรรยากุล ได้เยี่ยมชมและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท โดยมี สพ.ญ. วรางคณา พันธุ์วาณิช ให้การต้อนรับ โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ทที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมขาเทียมสุนัข กายภาพบำบัดและการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ นอกจากนั้นยังมีโรงพยาบาลในเครือข่ายในต่างประเทศทั้งที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา

ทั้งนี้วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี จะเริ่มเปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ในปีการศึกษา 2561 นี้ โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้ปรึกษาหารือเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการ การสร้างนวัตกรรม การฝึกงานของนักศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาตค วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนำพาวิชาชีพสัตวแพทย์ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับนานาชาติ

TOP