ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้มีอุปการะคุณ และสื่อมวลชนส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค