ข่าวทั่วไป

ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดรายการตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม (plant growth chamber)

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะขายพัสดุชำรุด รายการตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม
(plant growth chamber) กำหนดราคาขายขั้นต่ำราคาเครื่องละ 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซื้อมาแล้วประมาณ 19 ปี (รูปตามเอกสารแนบ) โดยมีวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขายดังนี้
1. กำหนดให้ผู้สนใจซื้อเสนอราคาซื้อ โดยวิธีการเขียนใบเสนอราคาตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนดแต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาขายขั้นต่ำ ผู้ใดเสนอราคาซื้อสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ

2. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจะต้องชำระเงินสดมัดจำไม่น้อยกว่า 50% ของราคาที่เสนอซื้อใน
วันที่ชนะการเสนอราคาซื้อ และต้องชำระส่วนที่เหลือภายใน 3 วันทำการ หากไม่ชำระเงินภายในกำหนดเวลา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ

3. เมื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อได้ชำระเงินครบแล้ว จะต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุด้วยค่าใช้จ่าย
ของตนเองภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินครบ

4. หากคณะกรรมการฯ เห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสนอเป็นการรวมตัวกันกด
ราคาซื้อหรือเป็นราคาที่ยังไม่เหมาะสม คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายพัสดุให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดหรือยกเลิกการขายในครั้งนั้น ผู้เสนอราคาซื้อจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

5. กำหนดให้ดูสภาพจริงของเครื่องในวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. และเสนอ
ราคาซื้อเวลา 13.30 น. ในวันเดียวกัน ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 8

ผู้ใดสนใจซื้อหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ที่นางสาววรรณา มัคราช โทรศัพท์ 0 7567 3779


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://account.wu.ac.th/dps/open/filesell/2018-01-03-03-59-51-6053.pdf

TOP