ข่าวทั่วไป

เชิญรับฟังการบรรรยายพิเศษหัวข้อ “กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตัล :Marketing Strategies in Digital Era” โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล ตำแหน่งกรรมการ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิตัล (Digital Era) การปรับตัวและการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรต่างๆ ทั่งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนแนวทางการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุคดิจิตัล หลักสูตรบริหารธุรกิจ จึงขอเชิญชวนบุคลากรหรือนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล ตำแหน่งกรรมการ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตัล : Marketing Strategies in Digital Era” ในวันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 3 ห้อง 301 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนิษฐา ทองใบ นักวิชาการสำนักวิชาการจัดการ
E-mail: kanittha.th@wu.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 075 672 221 หรือ 075 672 201

TOP