เชิญรับฟังการบรรรยายพิเศษหัวข้อ “กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตัล :Marketing Strategies in Digital Era” โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล ตำแหน่งกรรมการ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย