ข่าวการศึกษา

ครูและนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชเข้าฟังการบรรยายประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยสยามภาคใต้

ครูจำนวน และนักเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รวมจำนวน ๑๕๖ คน เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยสยามภาคใต้ที่ห้อง ๓๑๐ อาคารเรียนรวม ๓ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๔.๐๐น. ถึง ๑๖.๒๐ น. รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้บรรยายเกี่ยวกับอาณาจักรเก่าในดินแดนไทยภาคใต้คือ ตามพรลิงค์(ตัมลิงคัม) ศรีวิชัย และศรีธรรมราชมหานคร อย่างสรุปและกล่าวถึงโบราณสถานตุมปัง โบราณสถานในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมโครงการการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ทั้งนี้จะมีทั้งในวันที่ ๓ ๔ และ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ มกราคม จะไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโบราณสถานตุมปัง โบราณสถานสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP