ครูและนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชเข้าฟังการบรรยายประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยสยามภาคใต้