ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จับมือ เบทาโกร ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนางานด้านการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองฝ่าย

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ และ นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา Holistic Area Based – Community Development Walailak Demonstration (HAB – CDWD) ระหว่าง ม.วลัยลักษณ์ กับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนางานด้านการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและการบริหารจัดการโครงการ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายผลงานทางด้านบริการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยและบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)ไปสู่ชุมชน ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองฝ่าย โดยมี ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ นายจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และนายบัญญัติ คำบุญเหลือ ผู้อำนวยการกิจกรรมเพื่อสังคม หน่วยงานกิจกรรมเพื่อสังคม สำนักพัฒนาความยั่งยืน เครือเบทาโกร ลงนามเป็นพยาน ตลอดจนคณะผู้แทนจากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารและคณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนาม

ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ได้มีความร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาในเชิงพื้นที่แบบองค์รวมของชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนเคียงคู่มหาวิทยาลัย ราษฎรในชุมชนดังกล่าว เป็นราษฎรที่ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการเสียสละพื้นที่ สำหรับการก่อสร้างมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ยกระดับชุมชนสู่ความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เป็นหลักในถิ่น” สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน หน่วยงานกิจกรรมเพื่อสังคม สำนักพัฒนาความยั่งยืน เครือเบทาโกรและบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ที่ต้องการสนับสนุนในการพัฒนาชุมชน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ให้มีความมั่นคงในอาชีพและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติกล่าว

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และบริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน) จะได้ร่วมกันส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)ให้มีความรู้ในเชิงวิชาการและความรู้ในเชิงปฏิบัติ ร่วมกันพัฒนาสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริการวิชาการในทุกรูปแบบ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการฝึกงาน/ ปฏิบัติสหกิจศึกษา ตลอดจนร่วมกันสร้างสรรค์งานบริการวิชาการแก่สังคมที่มีคุณภาพในพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา โครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการยกระดับชุมชนสู่ความยั่งยืน ตลอดจนการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพ โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีระยะเวลา 5 ปี

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ น.สงชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP