ข่าวทั่วไป

คณะครูและนักเรียน ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง กว่า ๕๐๐ คน

เมื่อวันที่ ๔-๕ มกราคม ๒๕๖๑ คณะครูนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้าชมโบราณสถานตุมปัง จำนวน ๕๐๐ คน เพื่อเรียนรู้แหล่งโบราณสถานที่สำคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้และนำชมโบราณสถานตุมปัง

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th

TOP