ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท MBA ถึง 31 ม.ค.61 ศึกษาที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ เข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 3/2560 (เปิดเรียนเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) บัดนี้ ถึง 31 มกราคา 2561 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มีความรอบรู้และลุ่มลึก ทางด้านวิชาการ วิจัยและการปฏิบัติที่สามารถสร้างงานนวัตกรรมใหม่ในองค์การหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

สอบถามและสมัครได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี หรือ โทร.089-6521250, 089-6521251

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-mba60.php

TOP