รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว ) สังกัดส่วนบริการกลาง