ข่าวสมัครงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว ) สังกัดส่วนบริการกลาง

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนบริการกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีความสามรถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ในระดับดีมาก
- มีความซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีจิตสำนึกในการให้บริการ
- มีทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้สิ่งใหม่
- กระตือรือร้น มุ่งมั่น และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสูง
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- หากมีประสบการณ์ที่ตรงหรือเกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้สามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และนอกเหนือเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน
4.1 สามารถวางแผนปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ติดตามผล และประเมินผลปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
4.2 ประสานงาน หรือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน และภายนอกเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
4.3 หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

5. อัตราเงินเดือน
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา อัตราเงินเดือน 17,400 บาท

6. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
6.1 ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
6.2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) จำนวน 1 ฉบับ
6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6.5 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
6.6 ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว จะต้องมีหลักฐานผ่านเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ ในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

7. การสมัคร
7.1 ผู้สนใจขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนบริการกลาง อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3396 โทรสาร 0-7567-3878 ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
7.2 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ณ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

8. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
8.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณสมบัติและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
8.2 สอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ความตั้งใจจริง การแสดงออก และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น

9. การประกาศผลการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และผลการคัดเลือกจากประกาศของมหาวิทยาลัย

10. เงื่อนไขอื่น ๆ
10.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงาน ได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
10.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อ ได้เรียกตัว ผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
10.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก และตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
10.4 การปลอมแปลงหลักฐาน และเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือก


TOP