ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สาขาเคมี และสาขาฟิสิกส์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี