ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมาน จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคพืชแก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาสายพันธุ์มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรคพืช ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2555 ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ที่เน้นการดำเนินการให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง เนื่องจากปี 2554 ที่ผ่านมา เกษตรกรจากชุมชนบ้านแสงวิมานได้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้นำกระบวนการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาทดลองใช้เพื่อควบคุมโรคของส้มโอ พบว่า เกษตรกรประสบปัญหาการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา
ดังนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา จึงลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม รวมทั้งแนะนำเทคนิควิธีการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาให้แก่เกษตรกรเพิ่มเติม ตลอดจนเก็บตัวอย่างดินที่มีการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาเพื่อนำไปวิเคราะห์ปริมาณเชื้อราไตรโครเดอร์มาในดินด้วย

TOP