รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมาน จังหวัดนครศรีธรรมราช