ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยประสานงานโครงการ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยประสานงานโครงการ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 12 คน ดังนี้
 
1. นางสาวเยาวเรศ เดชฤกษ์ปาน
2. นางสาวสุมาลี สีสุข
3. นางสาวทิพย์อรุณ ชูสวัสดิ์
4. นางสาวธนานุช ชาญปรานีช
5. นางสาวดารารัตน์ ศิริเพชร
6. นางสาวรัศมี รอบคอบ
7. นางสาววนัชพร ใจหวัง
8. นางสาวกนกวรรณ ส้มแป้น
9. นางสาวพิรุณทิพย์ จันทิบุตร
10. นางสาวเสาวลักษณ์ ทองรัก
11. นายอรรถพงศ์ นิตย์วิมล
12. นายธีรพล หน้าหู
 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นทั้ง 12 คน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ใน วันที่ 12 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 13 มีนาคม 2555 กรณีมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อได้ที่ โทร. 075-673530 และ 087-627-4292

TOP