โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดให้บริการคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู