อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ นำผอ.โครงการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ และคณะ เข้าเยี่ยมชมรพ.ศูนย์การแพทย์