รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัย