ข่าวสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส่วนบริการกลาง จำนวน 5 อัตรา สำนักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จำนวน 1 อัตรา)
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชาย ที่มีสัญชาติไทย
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีความชำนาญงานซ่อมระบบปรับอากาศเป็นพิเศษโดยเฉพาะ
- มีความรู้ ความสามารถเรื่องระบบปรับอากาศเป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านงานซ่อม และวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องปรับอากาศเป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านการดูแล และรักษาระบบปรับอากาศ
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
- มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
- มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

คุณสมบัติอื่น ๆ
- สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- มีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- ยอมรับเกณฑ์การประเมินสิทธิภาพการทำงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาระงาน
- ควบคุม ดูแล และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่เสียหายตามรายการแจ้งซ่อมของมหาวิทยาลัย ให้อยู่สภาพการใช้งานได้ปกติ
- บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตามรายการปฏิทิน บำรุงรักษาและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ตรวจสอบและวิเคราะห์อาการความเสียหายของเครื่องปรับอากาศตามรายการแจ้งซ่อม
- จัดทำประวัติการซ่อมเครื่องปรับอากาศ
- จัดทำประวัติการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
- ตรวจสอบควบคุมดูแล และตรวจรับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- จัดหา และแจ้งความต้องการในการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาล่วงหน้า

 

2. พนักงานธุรการ (จำนวน 1 อัตรา)
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศหญิงหรือเพศชาย ที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
- มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดีมาก และการสืบค้นข้อมูลทาง Internet
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน
- มีความรับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านธุรการ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติอื่น ๆ
- มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญาปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
- สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- มีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาระงาน
- ดูแลทะเบียนข้อมูลประวัติของงานระบบปรับอากาศทั้งหมด และทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
- จัดทำหนังสือขออนุมัติรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานระบบปรับอากาศ
- ตรวจสอบ และติดต่อประสานงาน มอบหมายงาน เกี่ยวกับการแจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศต่าง ๆ เพื่อมอบงานให้กับช่างซ่อมบำรุงดำเนินการต่อไป
- จัดทำสต๊อกวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
- จัดทำเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุง
- จัดทำทะเบียนประวัติเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบปรับอากาศ
- จัดทำเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. นายช่างเทคนิค (จำนวน 1 อัตรา)
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชาย ที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ทางด้านช่างไฟฟ้า,เครื่องกลหรืออิเลคทรอนิกส์)
- มีความรู้ ความสามารถเรื่องระบบปรับอากาศ
- มีประสบการณ์ด้านการดูแล และรักษาระบบปรับอากาศ
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และประสานงาน
- มีความรับผิดชอบสูงต่องานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติอื่น ๆ
- มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญาปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
- สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- มีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- ยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาระงาน
- ซ่อมแซม บำรุงรักษา และดูแลการติดตั้งระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
- ควบคุมดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และซ่อมแซม
- สำรวจข้อมูลของเครื่องปรับอากาศ ที่ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำประวัติเครื่องปรับอากาศ
- วางแผนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- จัดทำประวัติ การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัย โดยประสานงานกับธุรการงานเครื่องปรับอากาศ
- งานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

4. ช่างฝีมือ (จำนวน 2 อัตรา)
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชาย ที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ทางด้านช่างไฟฟ้า,เครื่องกลหรืออิเลคทรอนิกส์)
- มีความรู้ ความสามารถเรื่องระบบปรับอากาศ
- มีประสบการณ์ด้านการดูแล และรักษาระบบปรับอากาศ
- มีความรับผิดชอบสูงต่องานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติอื่น ๆ
- มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญาปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
- สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- มีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาระงาน
- ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ตามรายการแจ้งซ่อมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ
- บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตามปฏิทินการบำรุงรักษา
- งานอื่น ๆ ที่หัวหน้างานมอบหมาย

5. อัตราเงินเดือน
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) อัตราเดือนละ 17,400 บาท
- พนักงานธุรการ (วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.) อัตราเดือนละ 12,990 บาท
- นายช่างเทคนิค (วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.) อัตราเดือนละ 12,990 บาท
- ช่างฝีมือ (วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.) อัตราเดือนละ 10,820 บาท

6. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
6.1 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่ ส่วนบริการกลาง อาคารสโมสร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3396 โทรสาร 0-7567-3878
6.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
6.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript ) ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
6.4 หนังสือรับรองการทำงานหรือใบผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
6.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6.7 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 1 ฉบับ
6.8 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว จะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
- ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย
- มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสาร และหลักฐานการสมัครตามข้อ 6 เท่านั้น
- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

7. การสมัคร
7.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร ในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ส่วนบริการกลาง อาคารสโมสร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 16 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
7.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ส่วนบริการกลาง อาคารสโมสร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 16 มกราคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

8. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
8.1 ขั้นตอนที่ 1
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา หรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
8.2 ขั้นตอนที่ 2
มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง ดังนี้
สอบสัมภาษณ์ (ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

9. การประกาศผลการคัดเลือก
9.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 16 มกราคม 2561
9.2 กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
9.3 ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

10. เงื่อนไขอื่น ๆ
10.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที ในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
10.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัว ต่อเมื่อได้เรียกตัว ผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณา ตามความจำเป็น และเหมาะสม
10.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
10.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือก หรือบรรจุเป็นพนักงาน


TOP