ผู้บริหารวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์เล็ก