ข่าวทั่วไป

ผู้บริหารวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์เล็กผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และ ศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี พร้อมด้วยอาจารย์สัตวแพทย์และคณะกรรมการตรวจการจ้างปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ประชุมติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงตกแต่งโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 15/1 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมทั้งลงตรวจความคืบหน้า ณ สถานที่จริงของงานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์เล็ก พร้อมทั้งตรวจรับมอบงานงวดที่ 1 ทั้งนี้มีงานบางส่วนที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 100% ได้แก่ งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม งานโครงสร้างชั้น 1 และชั้น 2 นอกจากนี้ยังมีงานระบบไฟฟ้า งานสถาปัตยกรรม งานครุภัณฑ์ และงานเครื่องปรับอากาศที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วมากกว่า 50% ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของการปรับปรุงตกแต่งภายในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน ได้กล่าวว่าวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี จะเป็นวิทยาลัยแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ในรูปแบบนานาชาติในปีการศึกษา 2561 และมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งการดำเนินการโรงพยาบาลสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นการนำความรู้และความชำนาญเฉพาะด้านมาเปิดบริการให้แก่ประชาชน ทั้งการดูแลสัตว์ป่วย การแนะนำทางด้านสุขภาพสัตว์ และการดูแลเฉพาะทางหลายด้าน เช่น กายภาพบำบัดและการฟื้นฟู การใช้เทคโนโลยีใหม่ของลู่วิ่งใต้น้ำ การรักษาด้วยเลเซอร์ การผ่าตัดส่องกล้องในสัตว์ คลินิกสัตว์แปลก เป็นต้น

TOP