ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ (ชาวไทย) สังกัดสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 33/๒๕60 ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวไทย) สังกัดสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 33/๒๕60 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ก. รายชื่อ

1. นายรณกฤต รังสฤษติกุล
2. นางสาวฮารีซอล ขุนอินคีรี
3. นายอนันต์ แสวงดิษฐ์
4. นายธิติ นวพันธ์

ข. กำหนดการสอบ : สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

TOP