ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection: HSP)เนื่องด้วยสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเครือข่ายกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection: HSP) ในวันที่ 4-5 เมษายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อพัฒนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้มีมาตรฐานในการพิจารณาโครงการตามหลักสากลอันจะส่งผลต่อการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพของประเทศ

ในการนี้จึงขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.thaimedresnet.org ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมตดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ โทร 0-7567-2554-3

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuec.wu.ac.th

TOP