ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection: HSP)