ข่าวสมัครงาน

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2555 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยเชิงพื้นที่ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จากเดิมประกาศรายชื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 เลื่อนเป็นวันที่ 9 มีนาคม 2555 นั้น
 
มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่ออีกครั้งป็นวันที่ 16 มีนาคม 2555

TOP