ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2561 “ผจญภัยวลัยวันเดอร์แลนด์”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "ผจญภัยวลัยวันเดอร์แลนด์" โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง นำเด็กและเยาวชน ร่วมเที่ยวงานกว่า 20,000 คนเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสโมสรโรตารี ท่าศาลา - นครศรี อำเภอท่าศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและธนาคาร ในอำเภอท่าศาลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "ผจญภัยวลัยวันเดอร์แลนด์" โดยบรรยากาศในปีนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน มีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเที่ยวชมงาน และร่วมสนุกกับซุ้มกิจกรรมต่างๆ กว่า 50 รายการ พร้อมเยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง อาคารกายวิภาคศาสตร์ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ เป็นต้น

พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ เวทีกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธาน โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา กล่าวต้อนรับ พ.อ.สุเทพ สิทธิรักษ์ นายกสโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรีฯ กล่าวรายงาน และ นายอำนาจ สุทิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด.ญ.ภัทราภรณ์ อุตตระนาค ด.ญ.ธนัชชา จับจันทร์และ ด.ญ.กรกนก เกสรินทร์ ผู้แทนเด็กและเยาวชน อ่านคำปณิธาน เด็กไทยสุขสันต์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอชื่นชมในความร่วมมือของทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนไทย ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 แล้ว นับเป็นความร่วมมือที่ยาวนานที่สโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี หน่วยงาน องค์กร ธนาคารต่างๆ ในอำเภอท่าศาลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมจัดงาน และได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือในอีกหลายหน่วยงาน ทำให้กิจกรรมยิ่งใหญ่สมดังวัตถุประสงค์มากขึ้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ในวันเด็กปีนี้คงจะสร้างความสนุกสนาน เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน ให้กับเด็กได้เป็นอย่างมาก ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนเป็นคนดี เคารพเชื่อฟังพ่อ แม่ ครู-อาจารย์ ตั้งใจเรียน มีระเบียบวินัย มีน้ำใจแบ่งปัน คิดและทำในสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม และใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูกต้อง ถูกเวลาดังคำขวัญวันเด็กในปีนี้ ที่ว่า “ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” นอกจากนี้ ยังได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ด้วย

สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ให้แก่เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน และตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีระเบียบวินัยและพัฒนาตน มีสำนึกสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมีการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกสาระบันเทิงและความสนุกสนานต่างๆ อย่างมากมาย อาทิ ตัวการ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่ การแสดง การประกวด การแข่งขันทักษะ เกมส์ การละเล่น นิทรรศการ กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและธนาคารต่างๆ กว่า 50 รายการ พร้อมของขวัญและรางวัลมากมาย

ประมวลภาพ

TOP