ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานธุรการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขา
- สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนได้ในระดับดี โดยมีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEFL (paper) ไม่ต่ำกว่า 513 คะแนน หรือ TOEFL (CBT) ไม่ต่ำกว่า 153 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 605 คะแนน หรือเทียบเท่า
- เป็นผู้มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้สำเร็จ มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะหรือความชอบในงานติดต่อประสานงานทั้งโดยการพูดและการเขียน
- มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
- มีความชำนาญในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในอินเทอร์เน็ตและมีความชำนาญในการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานสำนักงานโดยเฉพาะMS word, MS Excel
- สามารถพัฒนางาน หรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาในการทำงานหรือเพื่อแก้ปัญหาในการทำงานหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในหน้าที่
- ผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ งานสนับสนุนการจัดการศึกษานานาชาติ, งานติดต่อกับต่างประเทศ, งานจัดทำหลักสูตร, งานฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
- สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและการเขียนได้ในระดับดี โดยมีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEFL (paper) ไม่ต่ำกว่า 513 หรือ TOEFL (CBT) ไม่ต่ำกว่า 153 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 605 คะแนน หรือผลสอบอี่นที่เทียบเท่าการบรรจุเป็นพนักงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย
- ผู้ที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้สำเร็จ มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะหรือความชอบในงานติดต่อประสานงานทั้งโดยการพูดและการเขียน
- มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
- มีความชำนาญในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในอินเทอร์เน็ต และมีความชำนาญในการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานสำนักงานโดยเฉพาะ MS Word, MS Excel
- สามารถพัฒนางาน หรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาในการทำงานหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในหน้าที่
- ผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านต่อไปนี้อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษงานสนับสนุนการจัดการศึกษานานาชาติ งานติดต่อกับต่างประเทศ งานฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานแผนงานโครงการ งานบัญชีหน่วยงาน

2.3 ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาบริหารธุรกิจ/เลขานุการ/คอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงที่สามารถปฏิบัติงานธุรการได้
- สามารถปฏิบัติงานเอกสาร และประสานงานโต้ตอบได้เป็นอย่างดี โดยหากสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการใช้คอมพิเวตอร์ MS Office ในระดับดีมาก
- มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตสำนึกในการให้บริการ
- มีทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ กระตือรือร้น มุ่งมั่น และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสูง
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- หากมีประสบการณ์ที่ตรงหรือเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน

4.1 ตำแหน่งนักวิชาการ
1) งานสนับสนุนการจัดทำ, การบริหารจัดการและการดำนินงานด้านหลักสูตรของวิทยาลัยฯ
2) งานประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ
3) สนับสนุนการจัดการศึกษาของคณาจารย์
4) งานศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อการจัดทำแผนยุทศาสตร์ งบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัยฯ
5) งานรายงานข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัยฯ
6) งานติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
7) งานออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ
8) งานประชุมและจัดการด้านธุรการ
9) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(1) งานแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ และแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ
(2) งานฐานข้อมูลและสารสนเทศสำหรับใช้ภายในและเผยแพร่ในภารกิจของวิทยาลัยฯ
(3) งานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินมาตรฐานคุณภาพการจัดการการศึกษาระดับนานาชาติ
(4) งานติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
(5) งานรายงานข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัยฯ
(6) งานออกแบบสื่อ และประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ
(7) งานประชุมและจัดการด้านธุรการ
(8) สนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจของวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(9) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3 ตำแหน่งพนักงานธุรการ
(1) จัดทำงานด้านเอกสารและติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน
(2) จำแนกและจัดการเอกสาร/งานรับเข้าและส่งออกของวิทยาลัยนานาชาติ โดยใช้ระบบ E-Office
(3) เป็นผู้ประสานงานเพื่อการดำเนินงานและจัดการรวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องด้านบุคลากร สถานที่กิจกรรม ประชุม และงานอื่น ๆ ของวิทยาลัยนานาชาติ
(4) งานจัดการด้านเบิกจ่าย ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน
(5) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. อัตราเงินเดือน
5.1 ตำแหน่งนักวิชาการ วุฒิปริญญาโท อัตราเดือนละ 23,000 บาท
5.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท
5.3 ตำแหน่งพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า อัตราเดือนละ 12,990 บาท
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่บรรจุโดยผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงานประกอบการสมัครงานด้วย

6. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
- สัญญาแรก 2 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน และ/หรืออาจมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
- สัญญาที่สองมีระยะเวลาจนครบเกษียณอายุ (60 ปี) โดยเรียกว่า “พนักงานสัญญาประจำ”

7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร

8. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
8.1 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html
8.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
8.3 สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) อย่างละ 1 ฉบับ
8.4 สำเนาผลสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะตำแหน่งที่นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
8.5 หนังสือรับรองการทำงานหรือใบผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ
8.6 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
8.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
8.8 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
8.9 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./ เทียบเท่าด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 8 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

9. การสมัคร
9.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร ในอัตราฉบับละ 200 บาท ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 22-31 มกราคม 2561 เวลา 09.00–15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
9.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 22-31 มกราคม 2561 เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

10. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้
10.1 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
10.2 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง ดังนี้
ก. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
(2) วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความ
เกณฑ์การตัดสินผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปจะต้องได้คะแนนในแต่ละวิช
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทุกวิชาทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ข. สอบสัมภาษณ์ (ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

11. การประกาศผลการคัดเลือก
11.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
11.2 กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
11.3 ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

12. เงื่อนไขอื่น ๆ
12.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
12.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
12.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
12.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน


TOP