ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผลิตภัณฑ์สะตอได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศผลงานวิจัยสะตออบแห้งคืนตัวของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนมิสเตอร์สะตอ โดยการสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “การแข่งขัน Most’s Innovation OTOP Awards 2017 ” จากผลิตภัณฑ์สะตออบแห้ง ชนิดคืนรูปสด ภายใต้แบรนด์ “ชมนาด” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการ ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรม จากผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 238 รายทั่วประเทศ โดยได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลเงินสด 20,000 บาท ทุนพัฒนานวัตกรรม 150,000 บาท และมีโอกาสไปศึกษาดูงาน จากท่าน รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย

โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการประกวด MOST’s Innovation OTOP Award 2017 หรือที่เรียกสั้นว่า OTOP IGNITE จุดประกายโอทอปด้วยนวัตกรรมนั้น ในปี 2560 จัดโดย สนช. ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งในงานมีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 400 ราย เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีแนวคิดนำนวัตกรรม ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP