มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานธุรการยุคใหม่ รุ่น 2 วันที่ 4-5 เม.ย.55