ข่าวสมัครงาน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สังกัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป

บัดนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
1) นางณัฐวดี สุขสวัสดิ์
2) นางสาวเกศมณี พรหมชาติ
3) นางสาวกนกวรรณ พละบุญ
4) นางฉัตรภวันท์ เอกม่วง
5) นางสาวกัญญาณัฐ ช้างน้อย
6) นางสาวนิตยา เปรมปรีดา
7) นางดวงเดือน ส้มแป้นเมือง
8) นางสาวสุนิษา ส่งศรี
9) นางสาวเพ็ญธิดา พุฒด้วง
10) นางสาวเสาวลักษณ์ ขวัญเมือง
11) นางสาวสุดารัตน์ สีดุกา
12) นางสาวอารียา เสือแก้ว
13) นางสาวสุวรรณี สุภาวรรณ์
14) นายทิวากร เยาวะ
15) นายจตุรงค์ ดุจวรรณ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ น้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
--------------------
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (ขยะทั่วไป)
1) นายสนธยา สิทธิ์พงศ์
2) นายวิษณุ เพ็ชรทอง
3) นายสุธน รอดสม

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ น้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (ขยะติดเชื้อ)
1) นายวิทยา จัตตุพงศ์
2) นายอรรถวิท ผึ้งภัคดี

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ น้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง พนักงานควบคุมเตาเผาขยะติดเชื้อ/ขยะทั่วไปและผลิตไฟฟ้า
1) นายจตุรงค์ ดุจวรรณ
2) นายทนงศักดิ์ วัฒนสิทธิ์
3) นายอดิศักดิ์ แหวม้าหมุ
4) นายอนุสิทธิ์ ศรีสุวรรณ์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ น้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (จักรกล)
1) นายศิริศักดิ์ ศรีวงษ์
2) นายไกรนรา เพชรสีเงิน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ น้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


TOP