ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนพัสดุ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 56/2560 ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนพัสดุ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 54/2560 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบ ดังนี้

ก. รายชื่อ
001 นางสาวอธิชา บุญสว่าง
002 นางสาวรชนีกร จิตร์พานิชย์
003 นางสาวจิตตรา เพ็ชรอ่อน
004 นางสาวรัตนา ศรีเอียด
005 นางสาวสุพัตรา มีแสง
006 นางสาวขจีรัตน์ จันทรมาศ
007 นางสาวจิระวรรณ ดวงมุสิก
008 นางสาวสุรีรัชก์ ทองแก้ว
009 นางสาวธัญญลักษณ์ คงชัย
010 นางสาวอนงค์จิตร ผกากรอง
011 นางสาวมานิตา บุญมีเดช
012 ว่าที่ ร.ต.หญิง จุไร ช่างสลัก

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
1. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel
และ MS PowerPoint)
2. วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความ

ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 28 มกราคม 2561 ณ ห้อง Etesting 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย


TOP