ขอเชิญผู้สนใจเดินทางไปศึกษาดูงาน ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น 5 วัน 4 คืน 18-22 พ.ค.55