ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 55/2560 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 55/2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการเมืองการปกครอง

- ตำแหน่งที่ 1 : นายรอมฎอน ปันจอร์
ก. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์

ข. กำหนดการสอบ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

- ตำแหน่งที่ 2 : ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น

2. อาจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ : ดร.กรองวิภา สมณาศักดิ์

ก. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์

ข. กำหนดการสอบ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
3. อาจารย์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น


TOP