ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 68/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 10 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 68/2560 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. อาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hotel and Tourism Management) : ไม่มีผู้สมัคร
2. อาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา Logistics Analytics and Supply Chain Management : ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น
3. อาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบันฑิต สาขา Digital Innovation Engineering : ไม่มีผู้สมัคร
4. อาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา Public Affairs

ก. รายชื่อ
(1) Mr.Alexander Sjogren
(2) Dr.Ivan Bimbilovski
ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
ค. กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

5. อาจารย์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ก. รายชื่อ
ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
ค. กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP