ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการสำนักงาน และเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งผู้จัดการสำนักงาน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ 1 อัตรา สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น

บัดนี้ ทางอุทยานฯได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก

1.ตำแหน่งผู้จัดการสำนักงาน คือ นายพิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์
สำรอง คือ นางสาวณัฐณิชาช์ เอื้อปกรณ์ชัย

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ คือ นางสาวสุดารัตน์ มานะจิตต์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 น. ณ ห้องสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม จ.นครศรีธรรมราช หากพ้นจากระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์


TOP