มวล.จับมือภาคีเครือข่าย สัมมนา OTOP Plus ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยวิชาการ ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0