ข่าวการศึกษา

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตร MIT ถึงวันที่ 25 เมษายน 2555

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2555
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนทางด้าน Multimedia & Animation, Project Management, Software Engineering และ E - Business โดยเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร และศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกสถานที่เรียนได้ตามความสะดวก เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 1 รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือกำลังอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาใกล้เคียง เรียนวันปกติ จันทร์ - ศุกร์
 
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 0-7567-2204, 0-7567-2212, 0-7567-2400 โทรสาร 0-7567-2205

- หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคาร SM TOWER ชั้น 19 เลขที่ 979/42

TOP