ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี 2561อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี 2561 โดยเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ กวีพื้นบ้าน ศิลปินพื้นบ้าน ครู อาจารย์ ข้าราชการ ที่มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในสังคมวงกว้าง อีกทั้งยังดำรงตนเป็นแบบอย่างและทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม รวมถึงเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ให้กับผู้อื่นในรูปแบบต่างๆ โดยแบ่งปราชญ์บุคคลเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมแบ่งออกเป็น 3 สาขาดังนี้
1 สาขาศิลปะและการแสดง
2. สาขาหัตถกรรมพื้นบ้านภาคใต้
3 สาขาการใช้ภาษาและผลงานวรรณกรรมภาคใต้

เสนอโดยบุคคลหรือองค์กรโดยจัดทำประวัติและแนบผลงานประกอบ ส่งไปยังอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561

ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา ได้ที่ เว็บไซต์อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ https://cultural.wu.ac.th/?p=6207

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๗
E-mail: cultural.wu@gmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/?p=6207

TOP