ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี