ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP สมัครร่วมโครงการ "วัฒนธรรมและภูมิปัญญา สู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ"อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมต่อยอดผลิตภัณฑ์จากแรงบันดาลใจทางทุนวัฒนธรรม "การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา" ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (The Cultural Heritage Based Development Project)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของสังคมไทย มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นและได้คุณภาพ
2.เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและรายได้ให้แก่ชุมชน
3.เพื่อยกระดับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ต้องการของตลาด

กลุ่มเป้าหมาย 15 ราย ประกอบด้วย

(1) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย (2) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

1.วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาวขึ้นไป ที่ประกอบธุรกิจประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่ง และของที่ระลึก
2.ประกอบธุรกิจอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ชุมพร กระบี่ ระนอง พังงา พัทลุง และตรัง

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 26 มกราคม 2561

เงื่อนไขในการพิจารณา

ผลิตภัณฑ์คัดสรร ระดับ 3-5 ดาวขึ้นไป
ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองและมีเวลาที่จะเข้าร่วมโครงการตลอด 180 วัน (6 เดือน) เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561
ผู้ประกอบการมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจหรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น เช่น มีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น มีการจ้างงานในท้องถิ่น เป็นต้น
ผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการและการผลิตในเชิงพาณิชย์
ผู้ประกอบการมีโอกาสทางการตลาด โดยสามารถขยายตลาดหรือหาตลาดใหม่
ผู้ประกอบการมีความพร้อมด้านการลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
ผู้ประกอบการมีผลิตภัณฑ์ที่มีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ชัดเจน
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน เช่น มผช. และอื่นๆ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายประสานงานโครงการ  โทร. 087-8824785 (อาจารย์เจษฎา สุขสิกาญจน์), 094-0705916 (คุณไชยยันต์ โต๊ะหมาด)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/culturalheritage.html

TOP