ข่าวทั่วไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเถ้าแก่น้อยๆ ภายใต้“โครงการยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล” ของสำนักวิชาการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมเถ้าแก่น้อยๆ ขึ้น ภายใต้ "โครงการยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล” ของสำนักวิชาการจัดการ เพื่อให้ความรู้และบริการวิชาการแก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 และวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะในด้านการบริหารธุรกิจ เทคนิคด้านการขาย การตลาด ตลอดจนสามารถคำนวณต้นทุนของสินค้า และสามารถตั้งราคาสินค้า เพื่อสร้างกำไรจากการขายสินค้า โดยมีการจำลองการซื้อขายสินค้าจริงผ่านตลาดจำลอง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะในการบริหารธุรกิจ ด้านการขาย เละเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีตัวแทนคณาจารย์จากหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชากาารจัดการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ อาจารย์นลินี ทินนาม อาจารย์กัญญนิจ วิเชียรรัตน์ และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 จำนวนกว่า 50 คน ร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยได้จัดกิจกรรมในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่

1.โรงเรียนวัดโคกเหล็ก มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 50 คน
2.โรงเรียนบ้านสะพานหัน มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 3-6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 50 คน
3.โรงเรียนวัดพระอาสน์ มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 18 คน

ทั้งนี้ ทางคณาจารย์จากหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบวัสดุและอุปกรณ์เครื่องเขียนให้แก่คณะครูของโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน เพื่อให้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักเรียนในโอกาสต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/bba/readnews?id=503

TOP