ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ก้าวสู่อาเซียน ความสำเร็จงานมหกรรมเปิดโลกวัฒนธรรมมลายูครั้งที่ 3

ทางชมรมภาษาและวัฒนธรรมมลายูได้จัดโครงการ "มหกรรมเปิดโลกวัฒนธรรมมลายู(Hari Kebudayaan Melayu)" ครั้งที่ 3 วันที่ 10 มีนาคม 2555 เวลา 07.00 - 23.00 น. ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการสืบสานและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ของมลายูในอดีตไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลา ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของมลายูและเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างนักเรียน นักศึกษาต่างสถาบันและชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเตรียมพร้อมสู่การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมในงานแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
:: กิจกรรมภาคกลางวัน ::
- การประกวดต่อซูเราะห์ อัล-กุรอาน (กอรี-กอรียะฮ)
- การประกวดบรรยายยายธรรม (syarahan)
- การแข่งขันตอบปัญหาศาสนา
- การแข่งขันคำศัพท์ภาษาอาหรับ
- การแข่งขันอาซาน(Azan)
- กิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ "วัฒนธรรมมลายูคืออารยธรรมอาเซียน"
- บูธนิทรรศการวัมนธรรมมลายูและอื่นๆอีกมากมาย

:: กิจกรรมภาคกลางคืน ::
- การแสดงจากกลุ่มมัคคุเทศน์ จากศูนย์อาเซียนโรงเรียนประทีปศาสน์ : การพูด 4 ภาษา (อาหรับ,มลายู , อังกฤษ,ไทย) , การร้องเพลงประสานเสียนอาเซียน,การบรรยายลักษณะประเทศต่างๆอาเซียน
- การแสดงดิเกฮูลู (Dikir Hulu)จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- การแสดงปันจักซิลัต จากกลุ่มปันจักซีลัตนราธิวาส
- การแสดงแสดงขับร้องอนาซีดกอมปัง (kompang) จากวง Musra
- การแดสงกรือโตะ (Kretok)จากชมรมฟื้นฟูศิลปโบราณนราธิวาส
- การแสดงขับร้องอานาซีดจาก โรงเรียนประทีปศาสน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปอเนาะบ้านตาล)
- การแสดงขับร้องอานาซีดจาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส
- การแสดงขับร้องอานาซีดจากวง MLCC-WU มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจชมภาพกิจกรรมได้ที่ : http://mlcc.wu.ac.th


TOP