ข่าวการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ตรวจคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ของโรงอาหารส่วนกิจการนักศึกษาและโรงอาหาร 4 ม.วลัยลักษณ์นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ENH-322 การสุขาภิบาลอาหาร ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา ตรวจคุณภาพด้านจุลินทรีย์ในโรงอาหารส่วนกิจการนักศึกษาและโรงอาหาร 4 เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา
 
รายละเอียดของการตรวจครั้งนี้ประกอบด้วย การตรวจอาหารคาวและอาหารหวาน ผลไม้ เครื่องดื่ม ภาชนะและมือผู้สัมผัสอาหาร ตลอดจนคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้ ที่จำหน่ายและให้บริการบนโรงอาหารดังกล่าวทุกร้าน โดยผลการตรวจสอบดังกล่าวจะสรุปและนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ในงานวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 4
 
สำหรับวัตถุประสงค์ของการดำเนินการครั้งนี้ เพื่อบูรณาการความรู้ให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่เรียนในห้องเรียนมาฝึกปฏิบัติใช้ในสถานประกอบการจริง ซึ่งเป็นประโยชน์กับทั้งนักศึกษาและมหาวิทยาลัยซึ่งจะได้ทราบคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ของโรงอาหารเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ประมวลภาพ

TOP