นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ตรวจคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ของโรงอาหารส่วนกิจการนักศึกษาและโรงอาหาร 4 ม.วลัยลักษณ์