ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (รับสมัครครั้งที่ 57/2560)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 57/2560 สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ด้านการบริหารจัดการสุขภาพภาคประชาชน/กระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชน) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี (ด้านชีวสถิติ) จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 57/2560 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครค่อนข้างน้อยจึงยังไม่พิจารณา โดยมหาวิทยาลัยจะขยายเวลารับสมัครออกไปอีกระยะหนึ่ง

TOP