ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (รอบขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 36/2560)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศขยายเวลารรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 36/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 36/2560 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน

1.1 ตำแหน่งที่ 1 (ด้านประชากรศาสตร์สังคมศาสตร์การแพทย์ การสาธารณสุขปรัชญาสาธารณสุข การประเมินผลกระทบสุขภาพ)
ก. รายชื่อ : ผศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์
ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
ค. กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

1.2 ตำแหน่งที่ 2 (ด้านอนามัยชุมชน การวิจัยทางสาธารณสุข วิทยาการส่งเสริมสุขภาพ โภชนศาสตร์สาธารณสุข
การกำหนดอาหาร สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา) : ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น

1.3 ตำแหน่งที่ 3 (ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) : ไม่มีผู้สมัคร

1.4 ตำแหน่งที่ 4 (ด้านการจัดการข้อมูลข่าวสารสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ ชีวสถิติ สถิติ หรือสถิติประยุกต์)

ก. รายชื่อ : ดร.สุวรรณา มูเก็บ
ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
ค. กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.1 ตำแหน่งที่ 1 (ด้านอาชีวอนามัย) นางสาวนิธิมา หนูหลง
ก. รายชื่อ : นางสาวนิธิมา หนูหลง
ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
ค. กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

2.2 ตำแหน่งที่ 2 (ด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา) : ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น


TOP