ข่าวการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การเงิน) คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการเงิน

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ส่งตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การเงิน) ชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการเงิน ในกิจกรรมวิเคราะห์สถานะของกิจการโดยวิเคราะห์งบการเงิน ภายใต้งาน “ศรีวิชัยแฟร์” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

 

ทั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การเงิน) สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขัน ได้จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

1.ทีมนางสาวศิริลักษณ์ พระกายไชย และนางสาวธิดารัตน์ ละเปีย คว้ารองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  จากการแข่งขัน “วิเคราะห์สถานะของกิจการโดยวิเคราะห์งบการเงิน”โดยได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 


2.ทีมนางสาวสิริธัญชนก ทองนอก และนางสาวสุพัตรา มนัสชล คว้ารองรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน “วิเคราะห์สถานะของกิจการโดยวิเคราะห์งบการเงิน”โดยได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

 

ทั้งนี้ในการแข่งขันดังกล่าว ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการส่งตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การเงิน) เข้าร่วมแข่งขันอีกจำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีมนายสุรพัศ จิรยิ่งพันธุ์ และนางสาวฤดี ทองขาวเผือก  และทีมนางสาวศุภนุช ทองพบ และนางสาวสุดารัตน์ คงทอง ซึ่งนักศึกษาได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีอาจารย์นลินี ทินนาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน) สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีมของนักศึกษาทั้ง 4 ทีม

 

                       

 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/bba/readnews?id=505

TOP