มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555