ข่าวเด่น

สารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์เปิดตัว VR ท่องเที่ยวนครศรีฯ แห่งแรกของภาคใต้เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ที่ห้อง Southern Gallery ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีส่งมอบเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ Virtual Reality : VR เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช และเปิดงาน Informatics Runway ซึ่งสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.)ได้ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งนับเป็นแห่งแรกของภาคใต้ โดยมีนางสาวลัดดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบรองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า การเปิดตัวเทคโนโลยี VR เพื่อการท่องเที่ยวดังกล่าวนั้น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนหลายโครงการ สำหรับเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ VR ที่เปิดตัวในครั้งนี้ ได้นำสถานที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตลาดร้อยปีปากพนัง มาใช้เป็นต้นแบบและยังถือเป็นแห่งแรกของภาคใต้ที่นำ VR มาใช้ในการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ขยายไปทำยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น อำเภอลานสกา อำเภอขนอม อำเภอสิชลรองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ ยังกล่าวอีกว่า เมื่อเราได้ต้นแบบในครั้งนี้แล้ว ทางสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จึงได้จัดทำการส่งมอบเทคโนโลยี VR ให้กับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช เพื่อได้ทดลองใช้ และนำไปสู่การวางแผนร่วมกันในการพัฒนาและเพิ่มการใช้เทคโนโลยี VR ให้ครอบคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

สำหรับเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ VR เป็นการนำการถ่ายทำแบบ 360 องศา มาประยุกต์ใช้ เมื่อผู้ใช้สวมแว่น VR จะสามารถเข้าไปเลือกสถานที่จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ จากนั้นผู้ใช้จะมีความรู้สึกเสมือนว่าตนเองได้ยืนอยู่ในสถานที่นั้นจริง ๆ เปลี่ยนมุมมองได้ตามใบหน้าที่ขยับ โดยเทคโนโลยีครั้งนี้เป็นการทำการวิจัยของหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อย่างไรก็ตามสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ยังมีงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ จาก 5 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งนำเทคโนโลยีความก้าวหน้าของงานวิจัยและการเรียนการสอนมาแสดงในงาน Informatics Runway ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกิจกรรมอบรม อาทิ เทคนิคการใช้ Line@ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 การสร้างความทรงจำดิจิทัลผ่านบริการของ Google Platform การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชันฯลฯ รวมถึงรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2561 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง นักเรียนจำนวนมาก

นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยของชาวนครศรีธรรมราชและเป็นอีกหนึ่งสถาบันหลักที่ส่งเสริมให้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการพัฒนา และยิ่งเป็นที่น่าดีใจเมื่อได้รู้ว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการพัฒนาทางด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาในกรุงเทพฯหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ได้กำหนดให้มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเข้ามาช่วยในการผลักดันให้ประเทศไทยพัฒนาขึ้นตามแนวทาง Thailand 4.0 อย่างแท้จริงในวันข้างหน้า ทำให้รู้สึกว่าการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมก็เป็นสิ่งที่รับประกันได้ว่า ลูกหลานชาวนครศรีธรรมราชและภาคใต้ จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในยุค Thailand 4.0 ได้อย่างไม่น้อยหน้าใคร สำหรับด้านการท่องเที่ยวแล้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายทั้งทางด้านธรรมชาติ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน เป็นจุดสนใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มมากขึ้นทุกปี และการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช น่าจะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บรรยากาศการท่องเที่ยวรวมถึงประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชดียิ่งขึ้นด้วย

ประมวลภาพ

TOP