ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 51/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (ประสานงานการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) ดังนี้
002 นางสาวรณภพพร แซ่เอี้ยว
004 นางสาวอุทัยวรรณ จันทนพันธ์

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3
อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้สมัครตามรายชื่อข้างต้นไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวแล้วถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP