ข่าวเด่น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กว่า 50 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2561

วันที่ 17 มกราคม 2561 เริ่มต้นการศึกษาดูงานด้วยการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ซึ่งภูมิทัศน์รายรอบมหาวิทยาลัยที่สวยงามร่มรื่นของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จะนำมาปรับใช้กับการพัฒนาภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการเลือกใช้พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดจนการตกแต่งดูแลสวนของงานภูมิทัศน์ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงถือเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยที่สามารถพัฒนาและดูแลพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระเบียบ สะอาด สวยงามจนเป็นที่ยอมรับคณะศึกษาดูงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการนำชมบ้านพักอาจารย์/บุคลากร หอพักนักศึกษา เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และตามธรรมเนียมปฏิบัติของผู้มาเยือนที่จะได้ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวแม่ฟ้าหลวง จากนั้นได้เยี่ยมชมและศึกษาพันธุ์พืชสมุนไพร ณ สวนพฤกษศาสตร์ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ และสิ้นสุดการเยี่ยมชมสำหรับวันแรกของการศึกษาดูงาน ณ อาคาร M-square ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา

วันที่ 18 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานอธิการบดี โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในทศวรรษหน้า” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ใช้โอกาสนี้ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังได้นำชมห้องทำงานอธิการบดี และได้มอบหมายผู้แทนนำเยี่ยมพื้นที่ต่างๆ ภายในสำนักงานอธิการบดี จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาดูงานตามหัวข้อในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิสภาปัตย์ กลุ่มที่ 2 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและกิจการต่างประเทศ กลุ่มที่ 3 การบริหารจัดการทรัพย์สิน และกลุ่มที่ 4 การวิจัยและบริการวิชาการ

ในวันนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้เปิดบ้านพักรับรองจัดเลี้ยงมื้อค่ำต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถือเป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่น ท่ามกลางบรรยากาศงานเลี้ยงในสวนที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง เสร็จจากงานเลี้ยงรับรองคณะศึกษาดูงานเดินทางไปยังเทศบาลนครเชียงราย เพื่อชมงาน “เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14” ชมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และวิธีการจัดตกแต่งสวนที่สวยงามแปลกใหม่ เพื่อนำมาปรับใช้ในงานภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งงานเชียงรายดอกไม้งาม จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จะจัดไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

วันที่ 19 มกราคม 2561 คณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คลินิกแพทย์แผนจีน คลินิกกายภาพบำบัด และคลินิกผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัย จากนั้นได้แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาดูงานตามความสนใจ โดยคณะซึ่งนำโดยอธิการบดี ได้เยี่ยมชมการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง พร้อมขยายเป็น 800 เตียงในอนาคต ภายในประกอบไปด้วย ห้องผ่าตัดมาตรฐาน 20 ห้อง ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินขนาดใหญ่ บริการตรวจโรคทั่วไปครบทุกสาขา ห้องบริการรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา และบริการอื่นๆ ทั้งยังมีบริการด้านทันตกรรมที่ทันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติของนักศึกษา และดำเนินการวิจัยด้านต่างๆ ไปพร้อมกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภูมิภาคใกล้เคียง รวมถึงเตรียมพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในอนาคต

ในช่วงค่ำของทุกวันได้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนผลการศึกษาดูงานประจำวัน ทั้งที่เป็นการพุดคุยเฉพาะงานกับอธิการบดี และการประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ได้ให้แนวทางเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ได้แก่ การปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักศึกษาในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม โดยให้อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกแนวปฏิบัติที่ดีควบคู่ไปกับการเรียนการสอน พร้อมกันนั้น จะดำเนินการพัฒนาความเป็นอยู่ของนักศึกษา พัฒนาหอพักนักศึกษาให้มีความสะอาดและเป็นมากกว่าที่นอน การเดินทางภายในมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีบริการรถ Shuttle bus รับส่ง โดยจะหารือกับผู้ปกครองนักศึกษา เพื่อยกเลิกการใช้รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน และที่สำคัญเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะดำเนินการพัฒนาภูมิทัศน์รายรอบมหาวิทยาลัย โดยตั้ง “คณะกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10” เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมเป็นหลัก พร้อมกันนั้นจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนอื่นๆ ควบคู่กันไป เพื่อให้มหาวิทยาลัยสวยงาม เป็นจุดเช็คอินของคนในพื้นที่ ตั้งเป้าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 มีนาคม 2562 โดยดำเนินการควบคู่ไปกับโครงการประหยัดพลังงาน โครงการลดปริมาณขยะ และโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

สำหรับการจัดการเรียนการสอน เน้นการจัดการสารสนเทศและการจัดการเรียนการสอนที่เป็น Active Learning โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ อาจารย์ทุกคนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะต้องผ่านการอบรม The UK Professional Standards Framework (UKPSF) เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีทักษะความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพในการสอนที่มากขึ้น พร้อมทั้งเปิดใช้ห้องเรียน Smart Classroom เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างรอบด้าน ควบคู่กับพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยจะปฏิรูปการเรียนการสอนให้ได้ เพราะคุณภาพ คือ หัวใจของการเรียนการสอน พร้อมทั้งยืนยันจะนำพามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก้าวสู่สากล โดยเริ่มต้นสร้างความแตกต่างอย่างมุ่งมั่น เพื่อเรียกศรัทธาจากประชาชนมาสู่มหาวิทยาลัย

วันที่ 20 มกราคม 2561 สิ้นสุดการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก่อนเดินทางกลับคณะได้ไปเยี่ยมชมไร่บุญรอด ศึกษาภูมิสถาปัตย์ และการตกแต่งสถานที่ จากนั้นจึงเดินทางกลับ ถือเป็นการสิ้นสุดการศึกษาดูงานในครั้งนี้ประมวลภาพ

TOP