อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง