ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมการประกวดรอบผลงานโครงงาน ในงานโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ได้จัดกิจกรรมการประกวดรอบผลงานโครงงาน ในงานโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (Young Scientist Competition 2018: YSC 2018) โดยนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบข้อเสนอโครงงานและรับทุนสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 27 โครงงาน จาก 15 โรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้โดยแบ่งเป็นสาขา 7 สาขา คือ สาขาชีววิทยา จำนวน 8 โครงงาน, สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โครงงาน, สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 โครงงาน, สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงงาน, สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 4 โครงงาน,สาขาวัสดุศาสตร์ จำนวน 5 โครงงาน และสาขาฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ จำนวน 3 โครงงาน

กิจกรรมการประกวดรอบผลงานโครงงานจัดขึ้น ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดแสดงผลงานการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ การนำเสนอโปสเตอร์ ตลอดจนการนำเสนอปากเปล่าของนักเรียนผู้พัฒนาโครงงานต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน ซึ่งผลการตัดสินในรอบผลงานโครงงานในครั้งนี้ มีโครงงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 โครงงาน และโครงงานที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์และเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17” (The Seventeenth Thailand IT Contest Festival 2018) ระหว่าง วันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 โครงงาน

ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศจะเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป

- การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018) โครงงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์
- การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018) โครงงานที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์และเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

TOP