ข่าวทั่วไป

5 ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมาตรฐานสินค้าปลอดภัย

5 ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับมาตรฐานสินค้าปลอดภัย ดังนี้

1.ผลิตภัณฑ์ กาแฟขี้ชะมด คั่วบด (นายพิศิษฎ์ เป็ดทอง)
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ได้ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ ด้านสารปนเปื้อน อยู่ในเกณฑ์ สินค้าปลอดภัย

2.ผลิตภัณฑ์ กาแฟคลองท่อม (คุณประไพ จันทรักษ์)
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ได้ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ ด้านสารปนเปื้อน อยู่ในเกณฑ์ สินค้าปลอดภัย

3.ผลิตภัณฑ์ กุ้งส้มนายหาญ สูตรโบราณ (ร้านนายหาญ)
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ได้ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ ด้านสารปนเปื้อน อยู่ในเกณฑ์ สินค้าปลอดภัย

4.ผลิตภัณฑ์ แคปหมู (นายสมควร มากสุข)
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ได้ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ ด้านสารปนเปื้อน อยู่ในเกณฑ์ สินค้าปลอดภัย

5.ผลิตภัณฑ์ เห็ดหลินจืออบแห้ง (สวนเห็ดเพชรปาน)
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ได้ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ ด้านสารปนเปื้อน อยู่ในเกณฑ์ สินค้าปลอดภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/lab.html

TOP