5 ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมาตรฐานสินค้าปลอดภัย