ข่าวสมัครงาน

ผลการคัดเลือก ผู้ช่วยโครงการบริการวิชาการ โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กวัยเรียน

ผลการคัดเลือก ผู้ช่วยโครงการบริการวิชาการ โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กวัยเรียน

ผู้ผ่านการคัดเลือก
1. นางสาวระตี กะเจ
2. นางสาวนิรมล ศิริปกรณ์วงศ์

สำรอง
1. นางสาวชนาภา ยี่ส้า

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักวิชาแพทยศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 075-672801-6

TOP