ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 57/๒๕60 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา (ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 57/2560 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบ ดังนี้
ก. รายชื่อ
001 นางสาวฐิติมา สีขาว
002 นายทนง สำแดงเดช
003 นายปกรณ์ งามผ่องใส
004 นางสาวอุทัยวรรณ จันทนพันธ์
005 นางสาวธันยาภรณ์ หนูน้อย
006 นางสาวอัมรินทร์ อนันตกุล
007 นายอดิศร แก้วพะวงศ์
008 นางสาวนันทพร วิชัยดิษฐ์
009 นางสาวอริสา ชิงชัย
010 นางสาวสุคนธรส สันพินิจ
011 นายปวัน เจริญวุฒิ
012 นางสาวภคกุล ทวีวรรณ
013 นางสาวพิชชาภัสร์ พัฒกุล
014 นายเอกศักดิ์ คมคาย
100 นางสาววรรณิกา ช่วยอนันต์
101 นายกรวิชญ์ ใจแจ้ง
102 นางสาวพนิดา ด่านคชาธาร
103 นายภัทระ วชิรานันตวัฒน์
104 นางสาวยุพา เชียงกา
105 นายวิชญ์วิสิฐ เกษรสิทธิ์

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel
และ MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความ

ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 28 มกราคม 2561 ณ ห้อง Etesting 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย


TOP